Råd og tips fra FFOs rettighetssenter

Her er gode råd og tips fra FFOs rettighetssenter for deg som skal søke tjenester eller ytelser fra det offentlige.

Generelle råd når du skal søke om en tjeneste eller ytelse fra det offentlige:

 • Finn ut hvilke tjenester som finnes. Se på kommunens nettside, www.nav.no eller Jungelhåndboka.
 • Forvaltningen har veiledningsplikt innenfor sitt saksområde – den som spør skal få svar.
 • Ta kontakt med servicekontoret i kommunen for å finne ut hvor du skal henvende deg.
 • Mange kommuner har søknadsskjemaer på sine nettsider.
 • Ta kontakt med fastlegen eller andre fagpersoner som kan dokumentere din situasjon og ditt behov.
 • Om mulig – søk i god tid.
 • Ta kopi av søknaden og eventuelle vedlegg før du sender den.
 • Husk fullmakt hvis andre skal søke på dine vegne.
 • Følg opp søknaden og be om tilbakemelding på når saken forventes å være ferdig behandlet. Ta kontakt dersom du ikke hører noe i løpet av den datoen du har fått opplyst.

 

Generelle råd når du skal klage på et enkeltvedtak

 • Du kan klage hvis du er uenig i vedtaket, men også hvis vedtaket du har fått ikke blir gjennomført i tråd med innholdet.
 • Bruk klageadgangen!
 • Enkeltvedtak kan alltid klages på av den som har søkt. Husk fullmakt hvis andre skal klage på dine vegne.
 • Les vedtaket nøye.
 • Vær saklig. Argumentasjon må knyttes til begrunnelsen i vedtaket. Finn ut hvilke vilkår som ikke er funnet å være oppfylt i din sak.
 • Vær tydelig på hva du klager på og hvilken endring du ønsker. Skriv dato og skrive under. Se for øvrig forvaltningsloven § 32 om minimumskrav til klagen.
 • Ta kopi av klagen før du sender den.
 • Hvem du skal sende klagen til skal stå i vedtaket. Etter forvaltningsloven sendes klagen til den instans som har truffet vedtaket, men i NAV sendes klagen alltid til ditt lokale NAV-kontor. Hvis vedtaket blir opprettholdt, skal  klagen din automatisk videresendes til klageinstansen. Det kan være lurt å følge med på om dette blir gjort.
 • Overhold klagefristen. Klagefrist løper fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem. Klagefristen skal stå i vedtaket. Ved behov kan du undersøke om det er mulig å få utsatt klagefristen.
 • Lese begrunnelse og konklusjonen nøye

 

Hvem kan hjelpe meg?

 • FFOs Rettighetssenter
 • Advokat:
 • Utgifter til advokat kan i visse tilfeller dekkes etter rettshjelploven, men ofte etter en økonomisk behovsvurdering.
 • Utgifter kan også dekkes etter forvaltningsloven § 36 når et vedtak blir endret til gunst for den som klager.
 • Finn advokater her: www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat/
 • Advokatvakten tilbyr inntil en halv time med gratis advokathjelp: www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/advokatvakten/
 • Noen kommuner tilbyr gratis rettshjelp fra advokater via servicekontoret.
 •  Pasient- og brukerombud i alle fylker (bare i saker om helse- og omsorgstjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten)
 •  Studentrettshjelpstiltak (JURK, Juss-Buss, Jusshjelpa, Jussformidlingen)
 •  Den uavhengige sosialhjelpa (DUS)
 •  Likestillings- og diskrimineringsombudet (kun brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Nyttige nettsider: