LEVERFORENINGEN  – LF

Vedtekter revidert på årsmøtet 02.08.2019

1. Foreningens navn er Leverforeningen – for leversyke barn og unge

2. Foreningens formål er og: – ivareta interesser til personer med medfødt leversykdom, eller leversykdom oppstått i barne- eller ungdomsårene, og deres nærstående.

 • formidle støtte til familier som har mistet et leversykt familiemedlem.
 • spre kunnskap om leversykdommer.
 • opprette kontakt med medisinsk ekspertise.
 • bidra til økt kompetanse hos helse- og sosialmedisinsk personell.

3. Medlemskap kan tegnes av personer som omfattes av punkt 2, første ledd.

Som nærstående regnes: foreldre, foreldre til døde, søsken, samboer til foreldre og deres barn, ektefelle og samboer og barn til den med diagnosen. Leversykdom oppstått i barne- eller ungdomsårene defineres som: Fra fødsel frem til de er 25 år. Søsken og barn av de med diagnose kan delta på arrangementer, men uten egen familie.

Medlemskap kan deles i tre:

1) Hovedmedlemsskap – gjelder for alle med diagnose som er berettiget medlemskap.

2) Familiemedlem voksen – gjelder for alle over 18 år som er berettiget medlemskap.

3) Familiemedlem barn – gjelder alle under 18 år som er berettiget medlemskap.

Medlemmer har stemmerett fra fylte 15 år. Medlemmer har en stemme hver. Før stemmealder ivaretas medlemmets interesse av en foresatt.

4. Kontingenten betales årlig, og fastsettes av årsmøtet.

5. Foreningens økonomiske grunnlag søkes som vidt mulig dekket gjennom offentlige midler.

6. Foreningens ledelse ivaretas av et styre på minst 3 medlemmer, som må bestå av leder, kasserer og sekretær. Styret velges av årsmøtet, og leder, kasserer og sekretær velges for 2 år av gangen. Andre styremedlemmer velges for 1 år av gangen. Det er ikke mer enn to som kan gå ut av styret samtidig, og leder og kasserer kan ikke gå samme år. Ved styreskifte opphører ikke sittende leder eller kasserers ansvar, før regnskapet er avsluttet og søknader til myndighetene er innsendt for inneværende år.

Styret konstituerer seg selv. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

7. Foreningens fagråd skal bestå av et tverrfaglig team som representerer; pediatri, medisin, kirurgi, ernæringsfysiologi, sykepleie og sosial- og trygderettslig kompetanse.

Ved behov kalles det inn annen ekspertise. Referat fra fagrådsmøtene skal sendes aktuelle barneavdelinger. Samarbeid mellom Helseregionene bør tilstrebes.

8. Regnskapet sendes statsautorisert revisor etter hvert kalenderår, og godkjennes av årsmøtet. Foreningen skal avholde årsmøte minimum 2. hvert år.

9. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og skal behandle/godkjenne:

 • velge ordstyrer og referent
 • godkjenne innkalling og dagsorden
 • godkjenne årsmelding og regnskap
 • godkjenne revisjonsberetning
 • godkjenne budsjett
 • velge leder og styremedlemmer
 • velge revisor
 • behandle innkomne saker
 • fastsette kontingent

10. Medlemmer som har betalt årskontingent har adgang til årsmøtet. Innkallelse skal være medlemmene i hende 2 måneder før møtet. Saker som ønskes tatt opp, skal sendes skriftlig til styret senest 1 måned før møtet, og endelig saksliste skal være medlemmene i hende senest 1 uke før årsmøtet holdes.

11. Vedtektene kan kun endres av årsmøtet med 2/3 flertall.

12. Det sittende styret avslutter sitt arbeid når rapporter og regnskap fra perioden er avsluttet. Et felles styremøte avholdes mellom nytt og gammelt styre.

13. Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på 2 etterfølgende ordinære årsmøter. Midlene som vil være igjen etter en oppløsning tilfaller forskning vedrørende leversykdommer.

14. Deltagelse på ulike aktiviteter / arrangementer for ungdommer som er medlemmer, gjelder fra det året de fyller 13 år og frem til de er 25 år. Søsken som har fylt 18 år kan delta alene, men må være registrert som medlem og betale en egen kontingent.