Nyheter

Smart mat – Folkehelse for alle!

Et folkehelseprosjekt i samarbeid mellom FFO Trøndelag og Unge Kokker kurs- og kompetansesenter. Prosjektet støttes av Stiftelsen Dam.

Gjennom prosjektet vil våre medlemmer få tilbud om:

  • Gratis matglede kurs
  • Gratis foredrag om smart mat, psykisk helse og fysisk aktivitet.

Målet med prosjektet er å utvikle og gjennomføre gratis praktiske og digitale matlagingskurs og helsefremmende foredrag som er tilrettelagt for våre medlemmer.

For å få tilpasset matgledekurs og foredrag så inviteres du til å gjennomføre en spørreundersøkelse av hvilke behov, utfordringer og ønsker du har.

FFO håper derfor at du ønsker å bidra til denne viktige spørreundersøkelsen.

Klikk her for å komme til spørreskjema

Undersøkelsen er helt anonym og ta ca. 5-10 min.

Takk for ditt bidrag til denne viktige undersøkelsen!

Korona og transplanterte – erfaringer

Corona pandemien har preget Norge og verden i 2 år og har påvirket livet til oss alle. Det var tidlig bekymringer om hvordan dette nye viruset ville påvirke nyresyke, leversyke og nyre- og levertransplanterte barns helse.

Raskt var flere senter ute med korte publikasjoner om sin erfaring. Den første publikasjonen kom allerede i april 2020 fra et senter i Italia, raskt fulgt av en survey fra 16 ulike transplantasjon senter på barn i Europa. Begge disse kunne rapportere om fravær av alvorlig sykdom, få smittede og få innlagt. Høsten 2020 gjorde vi en spørreundersøkelse hos våre Nordiske nefrologiske kolleger og med samme funn: nesten ikke noen syke eller smittede på det tidspunktet.

ESPGHAN  (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) rapporterer at barn med leversykdom og levertransplanterte barn har liten risiko for alvorlig sykdom.

I en publikasjon fra Brasil, fra et senter som levertransplanterer mange barn, forteller de at barn får lite og ingen symptomer på Covid-19 og det rapporteres ingen dødsfall.

En publikasjon fra høsten 2021 rapporterer fra 22 barnetransplantasjonsentre i USA med ansvar for 2731 pasienter < 18 år. Av disse har 8.5 % testet positivt, og det er IKKE rapportert dødsfall, behov for respirasjonsstøtte eller tap av nyregraftet.

I Norge er det så langt påvist smitte hos ca 20 % av alle nyretransplanterte barn og ungdommer < 18 år, og totalt har 4% vært innlagt på sykehus. Ingen av de innlagte har vært alvorlig syke, ingen har trengt intensiv behandling eller respirator og ingen har mistet nyregraftet eller fått dårligere nyrefunksjon. Alle innleggelser har vært korte.

Det har heller ikke vært noen levertransplanterte barn som har vært alvorlig syke.

I Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) fulgt utviklingen nøye og utarbeidet våre retningslinjer. Det anbefales vaksine til alle barn > 5år med risikofaktorer og det er også et tilbud til alle friske barn. Barn som er immunsuprimerte anbefales 2 doser, og til nyre- og levertransplanterte barn og ungdom anbefales 3 doser. Vi ønsker å kontrollere antistoff nivå etter dose 2 og 3.

Etter over to år med Korona så har den norske nyre- og levertransplanterte barnepopulasjonen klart seg veldig bra. Vi må dog fortsette å unngå smitte og følge råd fra FHI.

Skrevet av Anna Bjerre, Professor II – Pediatri UiO, og Anniken Østensen, overlege Rikshospitalet

Referanser:

  • Singer et al. Pediatr Transplantation 2021
  • Varnell et al. Am J Transplant 2021
  • Nicastro et al. JPGN 2022
  • Fonseca et al. Pediatric Transplantation 2021

Hvordan bistå reisende med assistansebehov

Dersom buss og tog, holdeplasser, togstasjoner og flyplasser var universelt utformet, kunne de fleste funksjonshemmede klart å reise på egen hånd. Vi er på vei, men vi er ikke i mål. Derfor er muligheten for assistanse så viktig!

Funksjonshemmede har krav på den samme tilgangen til kollektiv- og flytransport som andre, og kollektiv- og flyselskapene har plikt til å tilby assistanse. Likevel mangler mange stasjoner og holdeplasser en assistanseordning, og da må andre ansatte bistå. Medreisende kan også være til stor hjelp. 


Mange føler seg usikre

Mange ansatte og medpassasjerer føler seg usikre i møte med reisende med assistansebehov, og lar av den grunn være å tilby hjelp.

FFO har laget en film og en veileder som er ment til bruk i opplæring av folk som jobber i kollektiv- og flytransporten. De har også laget en kortere film beregnet på medpassasjerer, om hvordan de enkelt kan bistå medpassasjerer med assistansebehov. 

Begge filmene finnes i synstolkede versjoner her.

På denne siden finner du alt materialet samlet. 

FFO har fått støtte fra BufDir til prosjektet, og jobber med en oppfølging i 2022 som blant annet vil omfatte flere filmer. Kontaktperson og prosjektleder for prosjektet er Cato Lie i FFO.

Hvordan ivareta reisende med assistansebehov? Film til bruk i opplæring av ansatte i kollektivtransporten. 

Hvordan ivareta reisende med assistansebehov i kollektiv- og flytrafikken

Publisert under FFO

medhjelper.com – #spørOssOmKliniskeStudier

Medhjelper.com er et uavhengig samarbeidsprosjekt som ønsker å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling. Hør helseminister Bent Høie sin hilsen i anledning lansering av MEDhjelper.com:

Hvem står bak MED.hjelper?

VIS og forskningssenteret Neuro-SysMed (Helse Bergen HF og Universitet i Bergen) har initiert samarbeidet, MED.hjelper er utviklet gjennom lagarbeid, med blant annet pasientorganisasjoner, EUPATI Norge, helseforetak, NorCRIN, helseklynger og strategiske partnere i helsenæringen.

I filmen ser du Eirin Skoglie Aarem formidle budskapet. Hun er praksisstudent hos VIS, og er masterstudent ved Høgskolen på Vestlandet i Innovasjon og ledelse.

Gå til nettstedet: www.medhjelper.com

Korona-viruset, leversyke og transplanterte – oppstart i barnehage og barneskole 1-4

I Smittevernveileder for barnehager og skoler utviklet av FHI og UDIR, er det nevnt at organtransplanterte barn er en av gruppene som kan få tilbud om tilrettelagt undervisning hjemme. Når det gjelder levertransplanterte barn og Covid-19 er det fremdeles erfaringene fra Nord–Italia som er vår viktigste kunnskapskilde. Fortsett Korona-viruset, leversyke og transplanterte – oppstart i barnehage og barneskole 1-4