Familieopphold på Geilomo

Familieopphold på Geilomo, seksjon for barne- og ungdomshabilitering for familier med lever- og nyretransplanterte barn og ungdommer, fra 22.juni til 1.juli 2020

Geilomo er en del av Oslo universitetssykehus og er landets eneste habiliteringsseksjon for barn og ungdom med astma, allergi, eksem og medfødt hjertefeil. Fra 2018 ble tilbudet utvidet til også å gjelde lever- og nyretransplanterte barn og unge.

For å gjøre tilbudet mer kjent for familier med lever- og nyretransplanterte barn ønsker vi å arrangere en familiesamling for disse to gruppene med forbehold om at interessen for dette er stor nok.

Geilomo tar inn barn fra 1. tom 10.klasse, men på dette familieoppholdet vil det være mulighet også for familier som har førskolebarn som er transplanterte å delta. Det er ønskelig at hele familien deltar i den grad det er mulig.

Familieoppholdet planlegges av Geilomo i samarbeid med Leverforeningen- for leversyke barn og unge, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) og overlegene /de fagansvarlige for lever og nyrefaget.

Hovedinnholdet i familiesamlingen vil være aktiviteter knyttet til fysisk aktivitet inkludert diverse utflukter. Oppholdet starter med en fysisk form test, slik at vi klarer å legge aktivitetene på et rett nivå. Geilomo har utstyr til utlån til de ulike aktivitetene.

Det øvrige programmet vil være:

  • Å leve med kronisk sykdom
  • Mestring
  • Foreldre, barn og søskensamtaler
  • Rettigheter til familier som har kronisk syke barn
  • Informasjon fra Leverforeningen – for leversyke barn og unge
  • Landsforeningen for nyresyke og transplanterte (LNT)
  • Medisinske utfordringer og medisinsk oppfølging
  • Tilretteleggingsmuligheter i skole og barnehage

Et av hovedvirkemidlene i behandlingen av pasienter ved Geilomo er fysisk aktivitet. Habiliteringen har som mål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, samt selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet generelt.

Se mer info på www.geilomo.no

Geilomo ligger naturskjønt til, 2 km fra Geilo sentrum. Reiseutgifter dekkes av Pasientreiser.

Familien får bo sammen i den grad det er ønskelig.

Det transplanterte barnet og evt. søsken som har en kronisk sykdom vil bli lagt inn som pasienter. Friske søsken er selvsagt også velkomne. For foreldrene kan det fremmes krav/søkes om opplæringspenger for den perioden oppholdet på Geilomo varer. Jfr. Folketrygdloven § 9-14.  For å oppfylle kravet til opplæringspenger må foresatte delta i undervisningen som er for dem.

Hvis det er interesse for å være med på dette familieoppholdet må dere gi tilbakemelding til Anniken B. Østensen på telefon eller mail som under INNEN 6. februar 2020.

Eventuelle spørsmål kan stilles til:
Anniken B. Østensen på tlf. tlf. 23 07 45 53 eller anniken.bjornstad.ostensen@rikshospitalet.no

eller til Geilomo ved seksjonsleder:
Anne-Britt Foss på tlf. 32 09 50 00 eller anfoss@ous-hf.no