Korona-viruset, leversyke og transplanterte – oppstart i barnehage og barneskole 1-4

I Smittevernveileder for barnehager og skoler utviklet av FHI og UDIR, er det nevnt at organtransplanterte barn er en av gruppene som kan få tilbud om tilrettelagt undervisning hjemme. Når det gjelder levertransplanterte barn og Covid-19 er det fremdeles erfaringene fra Nord–Italia som er vår viktigste kunnskapskilde.

På et stort transplantasjonssenter var det kun et fåtall registrerte levertransplanterte barn som fikk påvist Covid-19 i et samfunn med stort smittepress og de hadde alle mild sykdom.

Vi vurderer at levertransplanterte barn ikke er spesielt risikoutsatt og at det er trygt å gå i barneskole (1-4) og barnehage – med følgende presiseringer:

Barn som nylig er levertransplantert (ila siste 3-12 mnd) vil vanligvis ha hjemmeskole den første tiden etter transplantasjon og dette gjelder også nå. Dette er avtalt direkte med transplantasjonssenteret og er individualisert bla i forhold til alder.

For barn med alvorlig leversykdom eller som er levertransplantert og som i tillegg har en alvorlig lungesykdom kan det være aktuelt med hjemmeskole.

Barn med leversvikt eller som har så alvorlig leversykdom at man vurderer transplantasjon kan også være i en situasjon hvor barnet bør skjermes for smitte. Dette gjelder en liten andel av barn med leversykdom og vurderingen om hjemmeskole gjøres da i samarbeid med barnelege som kjenner sykdommen og barnet.

Leversyke barn og levertransplanterte barn med symptomer som feber, luftveissymptomer, magesmerter ol. bør undersøkes og testes for Covid -19.

Hvis leversyke og levertransplanterte barn får påvist Covid-19 ber vi om at leverlege ved Rikshospitalet kontaktes for diskusjon. Det kan være aktuelt å justere på immundempende behandling siden det er litt forskjell på de ulike medikamentene, men dette skal være en individuell vurdering.

Hilsen Barnehepatologene, OUS